Главная > Учеба > Менеджмент. Ответы на тесты.

Менеджмент. Ответы на тесты.

Відповіді на тести з курсу “Менеджмент”.

Базою управління сучасним підприємством як системою є:
4) принцип управління в ринкових умовах господарювання.

Бізнес-план – це є:
3) план розвитку підприємства.

В залежності від горизонту виділяють планування:
2) довгострокове.

В залежності від елементів виробничо-господарської діяльності може бути управління:
2) інформацією.

В основі внутрішньо-фірмового планування лежить:
2) обґрунтований вибір цілей підприємства.

В результаті чого перш за все на підприємстві виникає необхідність приймати управлінські рішення:
2) зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

В чому полягає основна мета розробки і реалізації управлінських рішень:
2) в отриманні максимального прибутку.

Викресліть те, що не належить до етапів цільового управління промисловим підприємством:
2) розробка реальних планів для досягнення цілей

Від якого фактору внутрішнього середовища залежить якість планування:
2) рівня кваліфікації фахівців.

Відмінною ознакою програм є те, що вони:
4) визначають розвиток одного з важливих аспектів життя економічної організації

Вкажіть з яких підсистем складається організація, як система:
4) керуючої та керованої.

Діяльність формальної організації:
4) свідомо планується, організується, регулюється державою, мотивується з метою досягнення цілей.

Для дослідження моделювання оптимізації інформаційних систем слід використовувати методи:
1) кібернетики.

Для планування експериментів використовується наступний метод:
4) моделювання.

Для чого використовується метод комерційного розрахунку:
2) для розміщення виробництва.

Для чого підприємству необхідно проводити аналіз своїх конкурентів:
3) для того, щоб визначити технічні і технологічні можливості щодо виробництва певної продукції.

До групи яких методів менеджменту належить внутрішньо-фірмовий розрахунок:
1) до економічних.

До економічних методів менеджменту належить:
2) внутрішньо-фірмовий розрахунок.

До елементів внутрішнього середовища підприємства не належать:
2) конкуренти.

До задач менеджменту не відносяться:
3) розробка технологічного процесу виробництва.

До методів менеджменту безпосереднього впливу не належать:
2) соціологічні дослідження;

До методів не прямого впливу належать:
3) математичні методи.

До неформальних методів прогнозування відносять:
3) промислове шпигунство.

До ознак, які не визначають тип планування належать:
1) кадровий склад підприємства.

До основних загальних функцій менеджменту не належать:
2) управління виробництвом.

До основних принципів маркетингу, як специфічної системи внутрішньо-фірмового управління не належить:
1) побудова раціональної організаційної структури управління.

До переваг стратегічних центрів господарювання не належить:
3) формування інформації для вищого керівництва підприємства в декількох місцях.

До підходів науки управління не належить підхід:
4) виробничий.

До принципів менеджменту належить принцип:
1) оптимального поєднання, централізації та децентралізації в управлінні.

До якої класифікаційної ознаки можна віднести спеціальну функцію управління конструкторською і технологічною підготовкою виробництва:
2) за процесами управління.

Економічна стратегія сучасного підприємства це:
2) система забезпечення конкурентної переваги підприємства.

Економічний механізм менеджменту складається з трьох елементів:
3) внутрішньо-фірмове управління, управління виробництвом, управління персоналом.

За концепцією наукового управління запропоновано:
2) оптимізацію діяльності підприємства.

Засновником теорії людських відносин є:
2) Елтон Мейо.

Індивідуальні управлінські рішення – це:
3) аналіз великої кількості альтернатив.

Керівник ставить задачу, віддає розпорядження, розподіляє обов’язки, призначає виконавців. Який метод менеджменту при цьому слід використовувати:
3) організаційного впливу.

Кінцевий результат діяльності промислового підприємства виявляється:
3) на ринку при здійсненні процесу обміну.

Концепція адміністративного управління передбачає:
2) Розробку загальних проблем та принципів управління підприємством. Підприємство розглядається як замкнена система.

Маркетинговий синтез як етап циклічного управління підприємства на принципах маркетингу – це:
2) висування, оцінка цілей, стратегічного розвитку підприємства з погляду кон’юнктури ринку і забезпечення виживання підприємства.

Математичні методи відносять до методів:
2) методи непрямої дії.

Метод соціального регулювання передбачає:
3) контроль за діяльністю адміністрації організації.

Методи менеджменту у своїй діяльності повинні використовувати перш за все:
3) функціональні та лінійні керівники;

Мікросередовище промислового підприємства складають:
2) цілі, трудові ресурси, задачи, структура, технологія, організаційна культура.

Наука управління передбачає наступний науковий підхід:
4) системний.

Науковий підхід до управління, який є сукупністю безперервних, послідовних і взаємопов’язаних дій це:
2) процесний.

Невиразна ієрархічність і висока самостійність підрозділів характерні для:
3) неформальної організації.

Неформальна організація це:
3) група людей, яка виникає спонтанно, не завжди має визначену мету, взаємовідносини її членів мають регулярний характер.

Новаторство належить до методів:
3) соціального почину.

Нормативний метод використовується для:
3) складання різних видів планів.

Організаційне нормування, як вид впливу на об’єкт:
2) розробка і використання правил і інструкцій.

Основна задача комерційного розрахунку як економічного методу менеджменту полягає у:
3) порівнянні витрат і результатів.

Основне призначення методів прогнозування:
4) підвищення наукової обґрунтованності перспективних планів.

Послідовність в якій виконуються основні функції менеджменту – наступна:
3) планування, організація, мотивація і контроль.

Послідовність етапів процесу управління:
1) ціль, проблема, ситуація, рішення.

Право видання наказів на підприємстві, користуючись організаційно-розпорядницькими методами менеджменту має:
2) керівник підприємства.

При використанні економічних методів менеджменту необхідно враховувати перш за все:
1) економічні інтереси трудового колективу.

Принцип оптимального сполучення централізації і децентралізації в управлінні передбачає:
3) раціональне використання единоначалля та колегіальності в управлінні системами для досягнення певних цілей.

Принципи менеджменту відображають:
1) загальні властивості, зв’язки, закономірності реалізації відносин між різними структурами та елементами управлінської системи.

Принципи менеджменту повинні враховувати:
1) тимчасові і територіальні аспекти процесів управління.

Розробка стратегії підприємства й контроль за досягненням поставлених цілей – це прерогатива наступного аспекту менеджменту:
4) організаційно-технічного.

Ситуаційний підхід – це:
4) визначення прийомів для вирішення конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення цілей організації.

Створення команди однодумців передбачає принцип менеджменту:
1) сполучення прав, обов’язків і відповідальності.

Сучасний етап менеджменту – це:
2) соціальний менеджмент

Тактика у визначенні менеджменту:
1) маневрування силами, що підходять для здійснення цілей.

У залежності від об’єкту не може бути функції управління:
4) матеріально-технічне постачання.

Управлінський підхід, який виходить з того, що всі процеси і явища представляють собою цілісну систему – це:
3) системний.

Функції менеджменту спрямовані в основному на досягнення підприємством:
1) поставлених цілей.

Хто з вчених обґрунтував значення передбаченні, як головний момент управління:
3) Анрі Фойоль

Ціль використання соціально-психологічних методів менеджменту:
3) вплив на особистість та колектив для активізації їх трудової діяльності і творчої активності.

Ціни які найчастіше встановлюються на складне машинне обладнання це ціни:
2) розрахункові.

Чим на ваш погляд є горизонтальний розподіл праці в організації:
1) це розподіл обсягу робіт необхідних до виконання організацій на велику кількість спеціальних і спеціалізованих завдань.

Що з нижчепереліченого не належить до технології менеджменту:
2) розробка конструкції і технології обробки.

Що з переліченого не є принципом менеджменту:
2) мотивація праці робітників підприємства.

Що з переліченого не належить до етапів стратегічного аналізу підприємства:
1) визначення місії підприємства.

Що з переліченого не належить до основних задач стратегічного планування:
4) розробка планів для підрозділів організації.

Що з переліченого нижче є сферою управління:
2) аналіз підприємницького середовища та конкуренції.

Що з переліченого нижче не відноситься до сфери управління:
2) розробка технологічної документації на продукцію

Що не належить до основних рисі умов існування сучасної організації:
1) обов’язкова сувора ієрархічність управління.

Що необхідно виявити перш за все на початку розробки стратегії підприємства:
1) сильні та слабкі сторони, загрози і можливості підприємства;

Як в менеджменті необхідно розуміти технологію?:
3) спосіб перетворення вхідних елементів системи у вихідні.

Яка з стадій менеджменту передбачає створення певної структури управління і придбання необхідних ресурсів:
1) оперативне управління

Яка задача не належить до управлінської:
1) Організація випуску нової модифікації продукції

Яка організація базується на жорстокій регламентації діяльності і негнучких внутрішніх взаємозв’язках:
1) механістична.

Яка функція виконується на оперативному рівні управління:
1) організація.

Яке визначення методів менеджменту є найбільш обґрунтованим. Це сукупність способів і прийомів використовується для:
4) здійснення управлінської діяльності шляхом впливу керуючої системи на керовану, виконання функції менеджменту місії підприємства і досягнення цілей.

Яке з наведених визначень менеджменту є найбільш повним:
4) спеціальні інструменти; функція; апарат, який забезпечує управління в умовах ринку досягнення цілей.

Яке планування можна назвати більш ідеальним ніж практичним:
4) інтерактивне.

Яке положення не визначає нову парадигму управління XXI століття:
1) структура управління організацією визначається одноразово і в подальшому не змінюється.

Який аспект менеджменту передбачає управління виробництвом у результаті якого здійснюється координація матеріальних та трудових ресурсів необхідних для досягнення цілей:
3) економічний аспект.

Який документ не є втіленням розпорядницького методу менеджменту:
2) бізнес-план.

Який метод менеджменту не можна віднести до соціально-психологічних методів:
2) дисциплінарний метод.

Який на ваш погляд фактор зовнішнього середовища має найменший вплив на визначення стратегічних позицій підприємства з вироблення сталевих труб для нафто- і газопроводів:
2) соціальні зміни.

Яким вимогам повинні відповідати стратегічні цілі підприємства:
3) конкретність, досяжність, орієнтація у часі.

Які з перелічених методів належать до організаційно-розпорядницьких:
1) метод соціального регулювання.

Які засоби необхідно залучити менеджеру під час застосування організаційного впливу на підлеглих:
1) регламентування, інструктування, організаційне нормування і розпорядництво.

Які зміни перш за все вимагають корегувати методи менеджменту:
3) зміни умов діяльності підприємства, його цілей і досягнень науково-технічного прогресу.

Які методи допомагають менеджеру приймати однозначні управлінські рішення:
2) організаційно-розпорядницькі;

Які методи менеджменту ви вважаєте найбільш важливими:
2) економічні.

Які методи сучасного менеджменту використовуються для здійснення гармонізації взаємовідносин працівників підприємств:
4) психологічні.

Які фактори зовнішнього середовища належать до факторів непрямої дії:
2) соціокультурні фактори.  1. Илья
    08 Дек 2011 из 10:02 | #1

    Дякую!!!!!!!!!!

  1. Трекбеков пока нет.