Главная > Учеба > Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

Бухгалтерський облік. Тести з відповідями.

69. В яких пунктах перераховані специфічні ознаки бухгалтерського обліку:

а) подвійне відображення операцій; спостереження і контроль за окремими операціями на найважливіших ділянках господарської діяльності;

б) переважно використовуються натуральні і трудові вимірники; безперервність;

в) юридична доказовість; подвійне відображення операції; безперервність;

г) немає правильної відповіді.

72. Принцип єдиного грошового вимірника полягає в:

а) подвійному відображенні стану господарських операцій;

б) тім, що в бухгалтерському обліку і звітності майно і господарські операції відбиваються в національній грошовій одиниці;

в) тім, що гроші є найважливішим джерелом, за допомогою якого здійснюється господарська діяльність;

г) тім, що існують товарно-грошові відносини.

77. Укажіть, в якому пункті названі ознаки, що невластиві бухгалтерському балансу:

а)  відображає фінансовий стан підприємства на певну дату;

б) складається з активу і пасиву;

в) зберігається рівність підсумків активу і пасиву;

г) відображає всі господарські засоби у вартісному і натуральному виражені?

82. Рахунки, які в кінці звітного періоду закриваються і сальдо в балансі не відображається, відносяться:

а) до класу  4;

б) до класу 1;

в) до класу 9;

г) до класу 6.

83. До необоротних активів відносяться:

а) кошти в касі і на розрахунковому рахунку;

б) основні засоби;

в) прибуток;

г) витрати майбутніх періодів.

87. Під впливом яких операцій зміни відбуваються тільки  в пасиві балансу:

а) I типу;

б) II типу;

в) III типу;

г) IV типу.

90. Які з перелічених активів є оборотними:

а) нематеріальні активи;

б) капітальні інвестиції;

в) основні засоби;

г) незавершене виробництво?

94. В якому Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку наведено зміст, загальні вимоги до визначення та розкриття статей балансу:

а) П(С)БО 1;

б) П(С)БО 2:

в) П(С)БО 3;

г) П(С)БО 4;

97. Баланс поділяється на дві частини:

а) ліворуч показано актив, праворуч – зобов’язання;

б) ліворуч показано капітал, праворуч – зобов’язання;

в) ліворуч показано актив, праворуч – капітал і заборгованість;

г) ліворуч показано зобов’язання, праворуч – актив?

99. В якій статті відображають вартість виробленої продукції підприємства, яка готова до реалізації і зберігається   на складі:

а) товари;

б) дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги);

в)виробничі запаси;

г) готова продукція.


Страниц: 1 2 3 4


 1. Віталій
  25 Ноя 2015 из 18:34 | #1

  До складу рахунків джерел господарських засобів входять:
  а) рахунки забезпечення зобов’язань, рахунок “Резерв сумнівних боргів”;
  б) рахунок “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, рахунок “Доходи від реалізації”;
  в) рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов’язань;
  г) рахунок “Розрахунки з оплати праці”, рахунок “Непокриті збитки”.

 2. Виктория
  01 Ноя 2015 из 23:01 | #2

  Принцип послідовності передбачає:
  а) постійне (щорічне ) застосування підприємством обраної облікової політики;
  б) використання регістрів хронологічного запису господарських операцій;
  в) правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів;
  г) повноту відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій.

  Які з перерахованих понять не є елементами методу бухгалтерського обліку?
  а) оцінка
  б) документація;
  в) фінансова звітність;
  г) зобов’язання.

  Назвіть джерела утворення активів підприємства:
  а) основні засоби;
  б) власний капітал;
  в) виробничі запаси;
  г) грошові кошти.

  Узагальнення інформації про доходи підприємства здійснюється за допомогою рахунків класу:
  а) класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  б) класу 8 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  в) класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку;
  г) класу 2 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

  Бухгалтерський баланс складається на підставі:
  а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків;
  б) даних синтетичних рахунків;
  в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків;
  г) первинних документів.

  Натуральні вимірники призначені для:
  а) узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їхнього утворення, процесів і результатів діяльності;
  б) відображення в обліку кількості матеріальних цінностей по однорідних предметах;
  в) для обліку трудових витрат;
  г) обліку дебіторської заборгованості.

 3. 24 Фев 2013 из 18:34 | #3

  Ответ: в (3 дня)

 4. Alenka
  24 Фев 2013 из 18:24 | #4

  спасибо за помощь.

 5. Alenka
  24 Фев 2013 из 18:23 | #5

  Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний представити авансовий звіт про витрачені у відрядженні суми протягом:
  а. 10 днів
  б.1 дня
  в 3 днів
  г. 7 днів

 6. 13 Дек 2011 из 13:16 | #6

  Александр, спасибо, добавил.

 7. Александр
  11 Дек 2011 из 19:29 | #7

  3. Уменьшение стоимости имущества записывается:
  а) в кредит активного счета;
  б) в дебит активного счета;
  в) в дебет пассивного счета;
  г) в кредит пассивного счета;
  Ответ: а)
  22. Оборот по дебету равен:
  а) обороту по кредиту этого счета;
  б) обороту по кредиту корреспондирующего счета;
  в) сумме всех операций, по дебиту этого счета
  г) сумме увеличения активов предприятия
  Ответ: в)
  33. Выберите активы, которые относятся к производственным запасам:
  а) готовая продукция;
  б) основные средства;
  в) денежные средства;
  г) сырье и материалы;
  Ответ: г)
  66. Снижение производственных запасов предприятия записывается:
  а) в кредит пассивного счета;
  б) в дебет активного счета;
  в) в дебет пассивного счета.
  г) в кредит активного счета.
  Ответ г)

 1. Трекбеков пока нет.